Algemene voorwaarden Port of Paper – veyzle b.v.

Laatst bijgewerkt: 1 juli 2020

 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Account: een via het Platform te activeren gebruikersaccount waar informatie over de Gebruiker wordt opgeslagen

Adverteerder: de Gebruiker die via het Platform een Advertentie plaatst of wenst te plaatsen

Advertentie: een publicatie via het Platform

Advertentieovereenkomst: een overeenkomst tussen Platformoperator en Adverteerder ten behoeve van het plaatsen van een Advertentie op het Platform

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden

Diensten: het Gebruik of toegang door de Gebruiker vanuit elk willekeurig land ter wereld tot het Platform, beschikbaar gesteld door de Platformoperator

Gebruik: het digitale bezoek van het Platform, waaronder het surfen op de website, het aanmaken van een account en het via het Platform overgaan tot koop of verkoop van Recycleerbaar afval

Gebruiker: de gebruiker die Recycleerbaar afval via het Platform wensen te verkopen en de gebruiker die Recycleerbaar afval via het Platform wensen te kopen

Object: het via het Platform aan te bieden Recycleerbaar afval

Ondernemer: een onderneming die rechtspersoonlijkheid bevat als bedoeld in artikel 2:3 BW, dan wel een eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of maatschap.

Overeenkomst: een tussen Partijen overeengekomen overeenkomst voor het gebruik van de Diensten

Partijen: Platformoperator en Gebruiker

Platform: de website, applicatie of het anderszins ter beschikking stellen van een online handelsomgeving ten behoeve van de koop en verkoop van Recycleerbaar afval

Platformoperator : de besloten vennootschap veyzle B.V., kantoorhoudende aan de Boutenslaan 195, 5654 AN te Eindhoven, handelend onder de naam: ‘Port of Paper’

Recycleerbaar afval: alle materialen die voor hergebruik geschikt zijn die binnen de EN codes oud papier vallen

Transactie: een middels het Platform tot stand gekomen koopovereenkomst ten behoeve van de koop en verkoop van Recycleerbaar afval

 1. Toepasselijkheid

2.1 De Platformoperator biedt Gebruikers de mogelijkheid om vanuit elk willekeurig land ter wereld, toegang te krijgen tot het Platform dat wordt beheerd door de Platformoperator in overeenstemming met de onderhavige Algemene Voorwaarden. De Platformoperator biedt potentiële kopers en verkopers van Recycleerbaar afval de mogelijkheid om via het Platform tot een koopovereenkomst te komen. De Platformoperator maakt op geen enkele wijze onderdeel uit van deze tot stand te brengen koopovereenkomsten. Deze Algemene Voorwaarden regelen het Gebruik van het Platform.

2.2. Door middel van het Gebruik van het Platform ontstaat er tussen Partijen een Overeenkomst en gaat de Gebruiker akkoord met deze Algemene Voorwaarden. De Platformoperator raadt aan deze Algemene Voorwaarden vooraf aandachtig te lezen. De Platformoperator kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen.

2.3 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het Gebruik van het Platform.

2.4 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien en voor zover zulks schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.

2.5 De door de Gebruiker en/of derden gehanteerde algemene voorwaarden gelden niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door de Platformoperator aanvaard.

2.6 De Platformoperator behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Voornoemde wijzigingen gelden tevens voor bestaand Gebruik van het Platform. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden gaan van kracht nadat de Platformoperator bericht geeft over degelijke aangepaste Algemene Voorwaarden op de Diensten

.

 1. De Diensten

3.1 De Diensten omvatten een online handelsomgeving in de vorm van een technologisch platform dat Gebruikers toestaat om via het Platform, verschaft door de Platformoperator als onderdeel van de Diensten, na het aanmaken van een account advertenties te plaatsen voor de online verkoop van Recycleerbaar afval en/of tot koop over te gaan van het op het Platform aangeboden Recycleerbaar afval. In het bijzonder omvatten de Diensten:

 • Het verstrekken van toegangs- en gebruiksopties van het Platform;
 • Het plaatsen van advertenties ten behoeve van de verkoop van Recycleerbaar afval via het Platform;
 • Het mogelijk maken van onderhandelingen en verrichten van Transacties via het Platform middels door Gebruikers geïnitieerde advertenties;

3.2 Het is Gebruikers niet toegestaan:

 • Advertenties te plaatsen die in strijd zijn met wet- en regelgeving, de rechten van derden of anderszins in strijd zijn met ongeschreven fatsoensnormen, waaronder begrepen Advertenties met discriminerende, pornografische, beledigende, bedreigende of opruiende inhoud;
 • De prijs van het Object te manipuleren of aanbiedingen van andere Gebruikers te belemmeren;
 • Onjuiste, onnauwkeurige, misleidende, lasterlijke of smadelijke informatie te plaatsen;
 • Objecten via het Platform aan te bieden waarvan de Gebruiker niet de enige en exclusieve eigenaar is, dan wel zonder rechten of toestemming van derden, waaronder hypotheekhouders, pandhouders of beslagleggers, of mede-eigenaren aanbieden van Objecten;
 • Niet te betalen voor Objecten die door middel van een koopovereenkomst welke tot stand is gekomen via het Platform zijn gekocht. Tenzij de Gebruiker een geldige reden heeft;
 • Objecten die via het Platform zijn verkocht niet aan de koper te leveren. Tenzij de Gebruiker een geldige reden heeft;
 • Spam, ongewenste of bulksgewijze elektronische communicatie, kettingbrieven of piramidespellen te verspreiden of te plaatsen;
 • Foto’s te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden Object;
 • De contactgegevens van andere gebruikers voor een ander doel dan een via het Platform tot stand gekomen Transactie;
 • Virussen of andere technologieën verspreiden die schade kunnen toebrengen aan het Platform of aan de belangen of eigendommen van andere Gebruikers;
 • Geautomatiseerde middelen gebruiken, voor welk doel dan ook, om toegang te verkrijgen tot de Diensten van de Platformoperator;
 • Technische maatregelen omzeilen die de Platformoperator neemt om haar Diensten op het Platform aan te bieden;
 • Verwijderen, overnemen dan welk anderszins inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van de Platformoperator of derden;
 • De Diensten reproduceren, wijzigen, afgeleide werken voorbereiden op basis van, verspreiden, licentiëren, leasen, verkopen, doorverkopen, overbrengen, openbaar tonen, openbaar uitvoeren, verzenden, streamen uitzenden of anderszins exploiteren, behalve als dit uitdrukkelijk is toegestaan door de Platformoperator
 • De rechten en plichten uit hoofde van de Overeenkomst of Advertentieovereenkomst te verkopen, over te dragen of te verpanden een derden.
 1. Het Gebruik van de Diensten

4.1 Het Platform is enkel beschikbaar voor Ondernemers of publiekrechtelijke rechtspersonen. De Platformoperator heeft het recht om andere gebruikers de toegang tot het Platform te weigeren. Een Gebruiker heeft geen recht om toegang tot het Platform te vorderen.

4.2 Om gebruik te kunnen maken van de Diensten is een actief Account vereist. Een Account kan worden aangemaakt via het Platform. Om een Account te kunnen aanmaken dient een Gebruiker bepaalde (persoonlijke)informatie zoals onder meer IBAN nummer, KVK nummer, NAW bedrijfsgegevens te verstrekken. De Gebruiker verplicht zich bij het Gebruik van de Diensten om te allen tijde correcte, volledige en recente informatie in het Account weer te geven. De Gebruiker is verplicht om wijzigingen per ommegaande door te voeren. Indien de Gebruiker nalaat correcte, volledige en recente accountinformatie te hebben of de Platformoperator het vermoeden heeft dat voornoemde verplichting door de Gebruiker wordt geschonden, dan heeft de Platformoperator het recht om de toegang en het gebruik van de Diensten te blokkeren, dan wel de Overeenkomst te beëindigen. De Gebruiker is verantwoordelijk voor elke activiteit die wordt verricht onder het Account van de Gebruiker en de Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van de inloggegevens van het Account van de Gebruiker.

4.3 Het is de Gebruiker niet toegestaan om derden te machtigen om het Account te gebruiken. Het is de Gebruiker niet toegestaan om het Account over te dragen aan andere personen of organisaties. De Gebruiker is verplicht zijn accountinformatie en toegangsgegevens geheim te houden en te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang door derden. Als de Gebruiker vermoed dat een derde inbreuk maakt op het voorgaande, dan stelt de Gebruiker de Platformoperator hiervan onmiddellijk op de hoogte. Het is de Platformoperator in zulk geval toegestaan om het Account te blokkeren. De Platformoperator behoudt zich het recht voor om de toegangsgegevens in een dergelijk geval als voornoemd te wijzigen. De Platformoperator zal de Gebruiker per ommegaande informeren.

4.4 Door een Account aan te maken gaat de Gebruiker ermee akkoord dat de Platformoperator informatieve e-mails of notificaties kan sturen als onderdeel van de normale bedrijfsvoering in verband met het gebruik van de Diensten. Een gebruiker kan zich op ieder moment afmelden voor het ontvangen van e-mails of notificaties, door een e-mail te versturen naar: info@portofpaper.nl, waar de Gebruiker aangeeft dat niet langer gebruik wenst te worden gemaakt van dergelijke e-mails of notificaties.

4.5 Om gebruik te kunnen maken van het Platform is een actieve internetverbinding vereist. Het gebruik van het Platform vereist een compatibel pc-systeem, smartphone, tablet of ander compatibel apparaat. De compatibiliteitsinformatie is te raadplegen via de website van de Platformoperator. De Platformoperator garandeert niet dat de Diensten zullen werken op bepaalde hardware of apparaten. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toegang tot een actieve internetverbinding en het voldoen aan de compatabiliteitsvereisten. Het gebruik van een actieve internetverbinding kan (aanvullende) kosten met zich meebrengen. Deze kosten komen volledig voor rekening en risico van de Gebruiker.

4.6 De Platformoperator spant zich in voor een continue beschikbaarheid van het Platform. De Platformoperator garandeert echter niet dat het Platform te allen tijde beschikbaar zal zijn. De Diensten kunnen onderhevig zijn aan storingen en vertragingen inherent aan het gebruik van het internet en elektronische communicatie, die buiten de controle van de Platformoperator vallen. Tevens zijn de Diensten onderhevig aan noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden die van tijd tot tijd dienen te worden uitgevoerd. De Platformoperator is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door een storing of vertraging en de Platformoperator kan niet garanderen dat de Diensten te allen tijde zonder onderbreking werken of toegankelijk zijn.

4.7 De Platformoperator behoudt zich het recht voor om de inhoud, structuur en functionaliteit van het Platform en de bijbehorende gebruikersinterfaces te wijzigen. De Platformoperator zal Gebruikers over dergelijke wijzigingen informeren.

 1. Tot stand komen Advertentieovereenkomst en Transactiekosten

 

5.1 Een Adverteerder plaatst zijn Advertentie via ‘Mijn Port of Paper’ op het Platform. Voordat de Adverteerder een advertentie kan plaatsen dient de Gebruiker eerst in te loggen in zijn Account. Alvorens een Advertentie op het Platform wordt geplaatst, krijgt de Adverteerder de mogelijkheid om eerst een voorbeeld van de Advertentie te zien. Na het zien van het voorbeeld kan de Adverteerder zijn Advertentie definitief maken door op ‘Plaats advertentie’ te klikken. Door op ‘Plaats advertentie’ te klikken wordt de Advertentie definitief geplaatst op het Platform en komt er tussen de Adverteerder en de Platformoperator een Advertentieovereenkomst tot stand.

5.2 Een Advertentie op het Platform is geen rechtsgeldig aanbod in de zin van artikel 7:217 lid 1 BW. Een Advertentie vormt enkel een uitnodiging tot onderhandeling om tot een uiteindelijk aanbod te komen. Het staat de Adverteerder vrij naar eigen gelang een bod te selecteren. Gebruikers hebben geen recht om te worden uitgenodigd om met de Adverteerder in onderhandeling te treden. Een bod wordt geaccepteerd via het Platform door te klikken op Accepted. De Gebruikers die met elkaar de deal sluiten worden automatisch per direct op de hoogte gebracht. Indien de Adverteerder een bod van de Gebruiker heeft geaccepteerd, komt er een rechtsgeldige koopovereenkomst tot stand.

5.3 Het is de Adverteerder niet toegestaan om, al dan niet via derden, het biedingsproces te verstoren door zelf of door derden biedingen uit te brengen op een zelf geplaatste Advertentie.

5.4 Indien een Gebruiker overgaat tot het plaatsen van een Advertentie, dan verleent de Gebruiker de Platformoperator het onbeperkte, niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije recht om de in de Advertentie opgenomen informatie en eventuele intellectuele eigendomsrechten, voor de duur van de actieve Advertentie, te gebruiken. Onder dit gebruiksrecht wordt onder meer gezien het recht om te kopiëren, reproduceren, openbaar te communiceren, uit te zenden, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te sublicentiëren of te gebruiken in een database, via elk willekeurig proces van de Platformoperator.

5.4 Een Advertentie blijft op het Platform staan totdat een deal geaccepteerd is, mits aan deze Algemene Voorwaarden is voldaan en de Adverteerder de Advertentie niet zelf verwijdert.

5.5 Het is Gebruikers niet toegestaan om buiten het Platform om een Transactie te verrichten voor een Object dat reeds via het Platform is aangeboden. Indien een Transactie buiten het Platform om wordt verricht is de Adverteerder aan de Platformoperator de Transactiekosten verschuldigd.

5.6 Op Transacties die via het Platform tot stand zijn gekomen zijn Transactiekosten van toepassing. De Transactiekosten zullen door de Adverteerder worden betaald in euro’s. De Transactiekosten zijn bij het plaatsen van een Advertentie direct opeisbaar. De Transactiekosten zullen via automatische incasso van het door de Adverteerder opgegeven IBAN-rekeningnummer worden afgeschreven. Middels het plaatsen van een Advertentie machtigt de Adverteerder de Platformoperator een automatische incasso te verrichten.

5.7 Indien de Adverteerder in verzuim is bij het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van de Transactiekosten, dan id de Adverteerder direct opeisbaar verschuldigd een bedrag van 15% over het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,00, aan buitengerechtelijke kosten, onverminderd het recht van de Platformoperator op vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade. De Adverteerder is wettelijke handelsrente over voorgaande buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De Adverteerder is in verzuim indien een door de Platformoperator gestelde termijn van 7 dagen is verstreken. Eventueel gemaakte gerechtelijke- en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Adverteerder.

5.8 Nadat er een Transactie is verricht (nadat een deal gesloten geaccepteerd is), wordt de Advertentie verwijderd. De Adverteerder is eveneens gerechtigd om de Advertentie voordat een Transactie is verricht te verwijderen. De Adverteerder heeft in dat geval evenwel geen recht op restitutie van de Transactiekosten. De Platformoperator bewaart alle gegevens van iedere Advertentie(overeenkomst) gedurende 14 dagen na verwijdering van de Advertentie. Daarna zal de Platformoperator de gegevens van de Advertentie(overeenkomst) bewaren zoals is beschreven in de Privacyverklaring www.portofpaper.com/privacystatement.

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring

6.1 Het plaatsen van een Advertentie en uiteindelijk verrichten van Transacties valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de Adverteerder. De Platformoperator is niet verantwoordelijk voor het daadwerkelijk tot stand komen van koopovereenkomst tussen de Adverteerder en de Gebruiker, evenmin de daadwerkelijke nakoming van een Transactie. De betaling van een Transactie vindt plaats tussen partijen onderling. De Platformoperator is tevens niet verantwoordelijk voor de (staat van de) aangeboden Objecten. Adverteerders en Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren, voordat zij een Advertentie op het Platform plaatsen dan wel tot koop van een Object overgaan. De Platformoperator voert geen controle uit naar de kwaliteit van de inhoud van de Advertentie, de rechtmatigheid of juistheid van de aangeboden Objecten of de bevoegdheid van de Adverteerder om Objecten te verkopen, dan wel de bevoegdheid van de Gebruiker om tot koop van een Object over te gaan. De Platformoperator geeft om die reden geen garantie. De Platformoperator kan niet garanderen dat de Objecten die op het Platform worden aangeboden voldoen aan de verwachtingen van de Gebruiker.

6.2 De Platformoperator is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit, direct of indirect, uit zakelijke verliezen, zoals het verlies van gegevens, winst, opbrengst, handel, zakelijke kansen, goodwill, reputatie of onderbreking van de bedrijfsvoering voortvloeiend uit het Gebruik van de Diensten.

6.3 De Platformoperator is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit, direct of indirect uit het Gebruik van de Diensten, waaronder vertragingen of onderbrekingen van de Diensten, het niet veilig beschikbaar zijn van het Platform, virussen of andere technologieën, storingen, fouten of onjuistheden van de Diensten of het Platform, de beslissing van de Platformoperator om het Gebruik van de Diensten te blokkeren of anderszins de toegang te ontzeggen en wijzigingen aan de Diensten.

6.4 Het is de verantwoordelijkheid van de Adverteerder en de Gebruiker om zich te houden aan alle wet- en regelgeving met betrekking tot internationale verkoop en -inkoop, waaronder inbegrepen de verzending van Objecten. De Objecten kunnen ook op internationale sites van het Platform worden aangeboden.

6.5 Iedere Gebruiker vrijwaart de Platformoperatoor voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door een (beweerlijke) inbreuk op privacywetgeving, het verrichten van een Transactie, de staat of het gebruik van de (gekochte) Objecten en het beweerlijk inbreukmakende of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) Advertentie of het aangeboden Object.

6.6 Indien, om welke reden dan ook, de Platformoperator toch aansprakelijk kan zijn voor schade, dan is de Platformoperator slechts aansprakelijk indien de Gebruiker de Platformoperator onverwijld in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld, van ten minste 14 dagen. Indien, om welke reden dan ook, de Platformoperator toch aansprakelijk kan zijn voor schade, dan geldt dat de aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van de Transactiekosten. Indirecte schade is te allen tijde uitgesloten.

6.7 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden, mutatis mutandis, ook voor derden, zoals agenten, gevolmachtigden en sublicentieerders, die in opdracht van de Platformoperator de Diensten beheren.

 1. Contractsduur

7.1 De Overeenkomst tussen de Gebruiker en de Platformoperator bestaat zolang de Diensten door de Gebruiker worden gebruikt en de Gebruiker de Overeenkomst niet heeft opgezegd, beëindigd en/of ontbonden. Het hebben van een Account is een sterke indicatie dat de Diensten door de Gebruiker worden gebruikt.

7.2 De Overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd. Indien de Gebruiker een Account heeft aangemaakt, dan is de Platformoperator gerechtigd om het account van de Gebruiker te verwijderen.

7.3 De Platformoperator kan de Overeenkomst onmiddellijk en zonder kennisgeving beëindigen en/of de toegang tot het Platform beëindigen in het geval dat de Gebruiker de verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden heeft geschonden.

 1. Reclameren

8.1 Klachten over de Diensten dienen binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan de Platformoperator. De klacht dient zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven, zodat de Platformoperator in staat is adequaat te reageren.

8.2. Indien een klacht gegrond is zal de Platformoperator zich inspannen om de klacht van de Gebruiker weg te nemen. De Platformoperator kan echter niet garanderen dat de klachten zullen worden verholpen en de Platformoperator is evenmin aansprakelijk voor schade die de Gebruiker hierdoor lijdt.

 1. Intellectuele eigendom en auteursrechten

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de Diensten en materiaal dat verband houdt met de voorbereiding en uitvoering van de Diensten, al dan niet ontwikkeld ten behoeve van de Gebruiker, blijven berusten bij de Platformoperator.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

10.1 De Overeenkomsten tussen de Gebruiker en de Platformoperator worden beheert door Nederlands recht.

10.2 Geschillen welke ontstaan uit hoofde van de tussen Partijen gesloten Overeenkomsten en/of nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats waar de Platformbeheerder statutair gevestigd is.

10.3 Partijen zullen zich in het geval van een (dreigend) geschil maximaal inspannen om het (dreigende) geschil in onderling overleg in der minne te beslechten.

 1. Slotbepalingen

11.1 ‘Port of Paper’ is een handelsnaam van veyzle B.V. veyzle B.V. is gevestigd aan de Boutenslaan 195, 5654 AN te Eindhoven, en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17260041.

11.2 Deze Algemene Voorwaarden vormen de gehele Overeenkomst tussen de Gebruiker en de Platformoperator en vervangen alle eventuele eerdere overeenkomsten.

11.3 Indien afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in strijd blijken te zijn met wet- of regelgeving, of anderszins hun toepasselijkheid missen, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden.

This post is also available in: EN DE